De werkgroepen zijn ingedeeld naar thema binnen het sociaal domein, en zijn divers samengesteld.
De leden van de werkgroep hebben expertise, ervaring en/of binding met het betreffende thema. De voorzitter van een werkgroep is lid van de Adviesraad.
Op deze manier wil de ASDO de betrokken wethouders en de gemeenteraad zo goed mogelijk adviseren.

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg:
De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg, houdt zich in de ruimste zin met die drie begrippen bezig.

De leden van die werkgroep proberen zich zo breed mogelijk te oriënteren en na te gaan of er zaken zijn, waarover de Adviesraad zou moeten adviseren. Andersom vraagt de Adviesraad de werkgroep haar te helpen bij het formuleren van adviezen op die terreinen.

We komen maandelijks bij elkaar en bespreken de actuele zaken op deze gebieden en hebben contact met inwoners en instanties om ons beter te (laten) informeren. Uiteindelijk maken we conceptadviezen, die we dan doorsturen naar de Adviesraad.

Op dit moment heeft de werkgroep zeven leden: Ad Caron, Dorien Korthout, Paul-Peter Lambooij, Karel Botermans, Mariëtte Boeren, Maartje de Boer en Bert Schuur (Voorzitter)

Werkgroep jeugd:
Wie zijn we en wie zitten in de werkgroep?
We (Will Mullaert, Ernst Cartigny, Sandra Ayez en Toos Oomen, voorzitter) zijn inwoners uit Oosterhout die een hoge mate van betrokkenheid voelen richting Jeugd, zowel uit professionele als persoonlijke interesse.

Wat doet de werkgroep?
De werkgroep houdt zich bezig met het toetsen van, en meedenken met, zowel gemeentelijk als (indien aan de orde)  regionaal beleid en geeft via de Adviesraad gevraagd en ongevraagd advies aan de Burgemeester en Wethouders.

Staat open/laat zich informeren over thema’s die  de Jeugd betreffen, en heeft oog voor het gehele systeem/gezin; brengt deze signalen uit de Oosterhoutse samenleving onder de aandacht van de Burgemeester en wethouders.
De werkgroep vergadert maandelijks op vrijdag voorafgaand aan het overleg van de Adviesraad Sociaal Domein Oosterhout.

De werkgroep is nu mee bezig met:
a. de regiovisie Jeugd; overlegt hierover regelmatig met ASD’s Geertruidenberg, Drimmelen en Altena;       en wordt door de beleidsmakers van genoemde gemeenten en Breda (geen Adviesraad)  regelmatig over de voortgang van de ontwikkeling van de regiovisie geïnformeerd;
b. beleid 18-/18+ m.n. (vervolg)hulpverlening aan jongeren die uitstromen uit de Jeugdzorg;
c. leefbaarheid en veiligheid van de wijken en de stad voor zowel kinderen als jeugdigen;
d. onderwijs voor alle Oosterhouters
e. leefbare en veilige opvang en voldoende dagbesteding(onderwijs) voor minderjarige asielzoekers
f. we besteden integraal aandacht aan cultuur.  In veel van onze onderwerpen en gesprekken komt het
  vaak aan de orde. Bv: vooroordelen, kansenongelijkheid, ongelijke wijken in inkomen en diversiteit.

Werkgroep participatie:
De werkgroep Participatie (niet te verwarren met inclusie) bestaat uit vier personen en houdt zich bezig met het toetsen van (gemeentelijk) beleid met als doel om iedereen mee te kunnen laten doen aan en in de samenleving. Daarnaast adviseren we over het op te stellen beleid en toetsen we het gevoerde beleid.

Afhankelijk van het onderwerp zijn de vragen die de werkgroep onder andere stelt:

Hoe betrekken we de doelgroep voor input. Hoe koppelen we terug aan de deelnemers wat er met hun inbreng is gedaan. Hoe monitoren we het besluit van de gemeente in relatie tot de inbreng van de werkgroep. Op welk(e) moment(en) en hoe wordt er door de gemeente gecommuniceerd wat er is er gedaan met het uitgebrachte advies.

Nu, begin 2024 is de werkgroep betrokken bij de evaluatie van de beleidsregels ten aanzien van gehandicapten parkeren zoals die per 1 januari 2024 zijn ingegaan. Ook gaan we als werkgroep na hoe inburgeraars die vallen onder de (nieuwe) inburgeringswet de uitvoering daarvan ervaren.

De werkgroep bestaat uit vier leden: Hans Parie (voorzitter), Han Kilsdonk, Marlies Bouwens en Khadija Baraki

Werkgroep armoede en minima
De werkgroep Armoede en Minima richt zich op Oosterhoutse inwoners met een laag inkomen.

Als werkgroep toetsen wij hoe het gemeentelijke minimabeleid uitpakt voor inwoners met een laag inkomen. Ook richten wij ons op ouderen en andere inwoners die hulp nodig hebben bij hun financiën. Wij doen ons best deze mensen te bereiken en te vragen: wat kan de gemeente voor je doen? Met deze informatie kunnen we een advies maken voor de gemeente.

Nu richt de werkgroep zich op het samenstellen van een overzicht met alle initiatieven op het gebied van armoede. In dit overzicht willen we alle professionals en vrijwilligers in de gemeente benoemen die zich richten op inwoners met een laag inkomen.

Als we het overzicht compleet hebben benaderen wij de organisaties en vrijwilligers met de vraag: wat doet u voor inwoners met een laag inkomen? Hoe weten deze inwoners u te bereiken en hoe bereikt u de doelgroep? Denkt u dat er nog iets ontbreekt voor inwoners met een laag inkomen?

Met deze informatie kunnen wij de gemeente een advies geven of er voldoende ondersteuning is voor inwoners met een laag inkomen.

De werkgroep bestaat uit vijf leden: Arnold Janssen (voorzitter), Desirée Langerhuizen, Gerrie van Bree, Hennie van Werven en Leny van der Ende.

We komen eens per 6 weken bij elkaar en bespreken de voortgang van onze werkzaamheden.

Onze werkgroep is nog op zoek naar nieuwe leden.